Prawo karne:
Adwokat Maciej Tokarski specjalizuje się w każdym zakresie prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego na przykład:
 • reprezentacja i obrona w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturę we wszelkich sprawach karnych,
 • reprezentacja i obrona przed sądem we wszelkich sprawach karnych we wszystkich instancjach,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym, między innymi poprzez wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary – rozboje, kradzieże, przestępczość zorganizowana, zabójstwa, wypadki pod wpływem alkoholu,jazda pod wpływem alkoholu, wyłudzenia,oszustwa,włamania,narkotyki-posiadanie, dystrybucja, pobicia, znęcanie, stalking, nie płacenie alimentów, groźby, podrabianie dokumentów etc..

Prawo cywilne – Spadki:
 • zasady dziedziczenia ustawowego,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 • działy spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • testamenty, sporządzanie, badanie ważności,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sprawy dotyczące zapisów i poleceń,
 • sprawy o ustalenie niegodności dziedziczenia
 • sporządzanie pozwów i wniosków,
 • sporządzanie pozwów o nakazy zapłaty,
 • sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty,
 • postępowanie zabezpieczające ,
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym lub polubownym.
 • odszkodowania z tytułu wypadków
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie słupy, linie energetyczne, rury ciepłownicze itp.
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
 • sporządzanie umów,
 • zarządzanie wierzytelnościami Klienta,
 • pomoc prawna w sporach z kontrahentami,
 • umowy, wszelkiego typu i rodzaju,
 • umowy najmu – zawieranie, wypowiadanie, rozwiązywanie,
 • uznanie za zmarłego,
 • wady oświadczenia woli,
 • pełnomocnictwo i prokura,
 • przedawnienie roszczeń,
 • nabycie i przeniesienie własności,
 • współwłasność, uwłaszczenia, zniesienie współwłasności
 • ograniczone prawa rzeczowe np. służebności, zastaw,
 • zobowiązania , pełny zakres, odpowiedzialność ogólna, czyny niedozwolone, skutki niewykonania
 • zobowiązań lub nienależytego wykonania zobowiązań, zmiana dłużnika, zmiana wierzyciela,
 • skargi Pauliańskie,
 • sporządzanie środków odwoławczych od wyroków,
 • reprezentacja przed Sądem we wszelkich sprawach,

Prawo Administracyjne :

 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • rozgraniczenie
 • służebności
 • zniesienie współwłasności
 • wywłaszczenie

Prawo rodzinne:

• rozwód, separacja,
• prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
• prowadzenie spraw o alimenty,
• prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka, władzę rodzicielską oraz kontaktami z dzieckiem,
• ustalenie ojcostwa,
• prowadzenie spraw o przysposobienie,
• przygotowywanie małżeńskich umów majątkowych,
• skutki prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonków,
• rozliczenia majątkowe konkubentów,
• ugody,
• opieka, kuratela, ubezwłasnowolnienie.


Prawo administracyjne w tym prawo budowlane:
• prawny nadzór inwestycji budowlanych,
• postępowanie o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
• pozwolenia na budowę, pozwolenia na remont i przebudowę budynku,
• postępowanie o wydanie zgody na odstępstwa od norm jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych od decyzji wydanych w tych postępowaniach,
• negocjacje z sąsiadami skarżącymi uzyskiwane przez Państwa decyzje i utrudniającymi proces budowlany,
• odszkodowania z tytułu usytuowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych, np.: ciepłociągów, linii elektrycznych
• reprezentowanie w postępowaniu ugodowym, arbitrażowym i mediacyjnym,
• zastępstwo procesowe w sądzie,
• wspomaganie w negocjacjach,
• środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych,
• reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
• reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
• środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych,
• reprezentowanie w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi,


Obsługa Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości:
• prowadzenie spraw o eksmisję z lokali,
• prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia zastępczego,
• doradztwo prawne dla wspólnot mieszkaniowych,
• doradztwo prawne w sprawach zarządu nieruchomościami,
• sporządzanie i opiniowanie umów z developerami ,
• sporządzanie umów najmu lokali, w tym najmu okazjonalnego oraz umów dzierżawy nieruchomości,


Prawo lokalowe i nieruchomości:
• określanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
• ocena możliwości „odzyskania” nieruchomości i prowadzenie związanych z tym spraw,
• prowadzenie spraw o zasiedzenie i zniesienie współwłasności,